Psichologas


Pažinimo džiaugsmas“

Pažinti save, savo emocijas pradedame nuo mažų dienų. Visą vasario mėnesį vyko užsiėmimai su darželio psichologe, kurių metu su vaikais buvo siekiama aptarti teigiamus ir neigiamus jausmus. Pirmiausia su grupių vaikais buvo aptariama, kokios nuotaikos jie atėjo į darželį. Taip pat buvo mokomasi kūno kalba parodyti įvairias emocijas ir jas įvardinti. Mažesnieji, lopšelio grupių vaikai: „Viščiukai“ ir „Drugeliai“, sporto salėje ieškojo pasislėpusių emocijų, o jas radę, skubėjo jomis pasidalinti su draugais. Vyriausieji: „Ąžuoliukų“ ir „Pelėdžiukų“ grupių vaikai, žaidė „Sugedusi telefoną“. Vaikai tapo mažaisiais aktoriais, turėjo sugedusio telefono principu kitiems grupėms vaikams pavaizduoti kortelėje esančią emociją. „Žvirbliukų“, „Vovėriukų“, „Bitučių“, „Zuikučių“, „Nykštukų“ ir „Boružiukų“ grupių vaikai žaidė šaradas bei ieškojo tas pačias emocijas ir jausmus atspindinčių paveikslėlių. Per žaidybines situacijas vaikai pažino emocijų įvairovę.

Lopšelio-darželio psichologė Airinė Gailiūnienė

 


PSICHOLOGAS LOPŠELYJE-DARŽELYJE:

 • rūpinasi vaikų psichine sveikata ir reikalingų psichologinių ugdymo sąlygų sudarymu;
 • dirba su elgesio, emocinių, bendravimo problemų bei kitų sunkumų turinčiais vaikais;
 • konsultuoja tėvus (globėjus), pedagogus psichologiniais klausimais; teikia rekomendacijas dėl vaikų ugdymo tėvams (globėjams) ir pedagogams;
 • vykdo individualų ir/ar grupės vaikų elgesio stebėjimą natūralioje aplinkoje;
 • vykdo tėvų (globėjų) ir pedagogų psichologinį švietimą, organizuoja susitikimus, paskaitas;
 • esant poreikiui, vertina vaiko galias ir sunkumus, raidos ir asmenybės ypatumus;
 • veda pažintinių procesų ir socialinių įgūdžių stiprinimo grupinius užsiėmimus vaikams.

Į LOPŽELIO-DARŽELIO PSICHOLOGĄ GALITE KREIPTIS:

 • kai norite pasitarti dėl vaiko elgesio (vaikas konfliktiškas, nepaklusnus, elgiasi agresyviai, sąmoningai gadina daiktus, skriaudžia gyvūnus ir pan.);
 • kai nerimą kelia vaiko emocinė būsena (vaikas atrodo liūdnas, piktas, verksmingas, sunkiai arba visai nevaldo emocijų, lengvai įsiaudrina ir sunkiai nurimsta, yra labai jautrus ar neramus);
 • kada manote, kad vaikas patiria bendravimo sunkumų (sunku susirasti draugų, nenori ar nemoka žaisti drauge su bendraamžiais, atrodo vienišas, uždaras, stokoja pasitikėjimo savimi);
 • kuomet kyla adaptacijos sunkumų (vargina sunkūs rytiniai atsiskyrimai, dažnos ligos ir atkryčiai, įvairūs streso simptomai);
 • vaikui išgyvenant krizinius – traumuojančius įvykius (artimo šeimos nario netektis, broliuko/sesutės gimimas, tėvų skyrybos, gyvenamosios vietos ar darželio pakeitimas, patirta fizinė ar psichologinė prievarta).

PSICHOLOGINĖ PAGALBA TEIKIAMA, KAI KREIPIASI:

 • vaiko tėvai ﴾globėjai﴿;
 • pedagogai, gavę vaiko tėvų ﴾globėjų﴿ raštišką sutikimą;
 • vaiko teisių apsaugos tarnybos prašymu, jeigu tėvai nesirūpina vaiku;
 • vaikas siunčiamas darželio Vaiko gerovės komisijos nutarimu, gavus raštišką tėvų ﴾globėjų) sutikimą.

 

Informacija apie Pagalbos gavėjus, jų problemos turinį ir teiktą psichologinę pagalbą yra laikoma konfidencialia. Ji gali būti prieinama tik specialistams ar kitiems asmenims, kurie yra susiję su jo asmenybės ir ugdymosi problemų sprendimu.

METODINĖ MEDŽIAGA:

„Kai aplanko baimė“

ADAPTACIJA „Pirmieji žingsniai darželyje“

„Kai vaikai konfliktuoja“ lankstinukas

„Kaip elgtis, kai pykstu“ rekomendacijos

„Kaip elgtis, kai „vaikas veda iš proto“ rekomendacijos

ŠVIETIMO PAGALBOS TEIKIMO TVARKA

Skip to content