Vaiko gerovės komisija

Vaiko gerovės komisijos sudėtis:

L. e. p. direktorės pavaduotoja ugdymui  Greta Stundžienė

Raštvedė Žoirana Kudrevičienė (ne komisijos narys)

Vyresnioji logopedė Monika Unikaitė

Psichologė Jūratė Baliutienė

Mokytoja, dirbanti pagal ikimokyklinio ugdymo programą, Roma Činikienė

Mokytoja, dirbanti pagal ikimokyklinio ugdymo programą, Rita Vigelienė

Visuomenės sveikatos specialistė, vykdanti sveikatos priežiūrą mokykloje, Kristina Bartašiūtė

Lopšelio-darželio vaiko gerovės komisijos paskirtis – organizuoti ir koordinuoti prevencinį darbą, švietimo pagalbos teikimą, saugios ir palankios vaiko ugdymui aplinkos kūrimą, švietimo programų pritaikymą vaikams, turintiems specialiųjų ugdymosi poreikių, atlikti vaiko specialiųjų ugdymosi poreikių (išskyrus poreikius, atsirandančius dėl išskirtinių gabumų) pirminį įvertinimą ir atlikti kitas su vaiko gerove susijusias funkcijas.

VGK analizuoja vaikų ugdymosi sunkumus, elgesio taisyklių pažeidimus, smurto, patyčių, nenoro lankyti lopšelį-darželį priežastis, teikia kvalifikuotą švietimo pagalbą vaikui, jo tėvams (globėjams) bei pedagogams, bendradarbiauja su Kėdainių švietimo pagalbos tarnybos specialistais, vykdo prevencines akcijas, esant poreikiui, vykdo krizių valdymą lopšelyje-darželyje „Puriena“.

Komisija savo veiklą grindžia šiais principais:

  • Individualizavimo. Priimant su vaiku susijusius sprendimus, turi būti atsižvelgiama į vaiko amžių ir brandą, jo psichikos ir fizines savybes, poreikius, socialinės aplinkos ir kitas svarbias ypatybes;
  • Vaiko dalyvavimo priimant su juo susijusius sprendimus. Vaikui turi būti suteikiama galimybė būti išklausytam tiesiogiai arba per savo tėvus (globėjus) įstatymų nustatyta tvarka. Į vaiko nuomonę, jeigu ji neprieštarauja jo interesams, privalu atsižvelgti;
  • Vaiko interesų ir gerovės pirmumo. Imantis bet kokių su vaiku susijusių veiksmų, svarbiausia – vaiko interesai. Vaikui turi būti teikiama tokia apsauga, kokios reikia jo gerovei ir tam tikslui turi būti imamasi visų reikiamų teisinių ir administracinių priemonių;
  • Bendradarbiavimo. Vaiko priežiūra, socialinė integracija (reintegracija) ir socializacija grindžiamos visų šiame procese dalyvaujančių asmenų, vietos bendruomenės, nevyriausybinių organizacijų, valstybės ir savivaldybių institucijų, įstaigų, įmonių, organizacijų bendradarbiavimu ir tarpusavio pagalba;
  • Nediskriminavimo. Visiems vaikams garantuojamas Jungtinių Tautų vaiko teisių konvencijoje įtvirtintos teisės nepriklausomai nuo vaiko, jo tėvų (globėjų) rasės, lyties, kalbos, socialinės padėties, sveikatos ar kitokių aplinkybių;
  • Konfidencialumo, skaidrumo, nešališkumo, kolegialumo principais priimant sprendimus.
  • KĖDAINIŲ LOPŠELIO-DARŽELIO „PURIENA“ VAIKO GEROVĖS KOMISIJOS SUDARYMO IR JOS DARBO ORGANIZAVIMO TVARKOS APRAŠAS
Skip to content